Informatie over de twee vacatures hoofdbestuurslid Coöperatie CRV

Over CRV

De Coöperatie Koninklijke CRV u.a. (kortweg ‘coöperatie CRV’) is begin 2017 ontstaan uit de samenvoeging van de coöperatie CR Delta u.a. in Nederland en de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging VRV vzw in Vlaanderen. Alle ruim 22.000 leden van CR Delta en VRV zijn sindsdien lid van coöperatie CRV, die gevestigd is in Nederland.

Coöperatie CRV is verantwoordelijk voor haar stamboekactiviteiten en 100% eigenaar van CRV Holding BV. De leden van coöperatie CRV hebben via de ledenvergaderingen en ledenraad, invloed op de strategie en activiteiten van zowel de coöperatie CRV, CRV Holding bv als haar dochterbedrijven. CRV BV is een internationaal opererende organisatie die veehouders ondersteund op het gebied van genetica- en dataoplossingen en het verlenen van service en dienstverlening. Deze producten en diensten worden in ruim 60 landen afgezet, CRV heeft eigen vestigingen in 10 landen.

Sinds 1874 verbeteren wij rundvee. Dag in dag uit produceren veehouders met onze hulp gezondere en efficiëntere koeien. Hoe gezonder en efficiënter hun koeien zijn, hoe beter het bedrijfsresultaat. Maar ook hoe beter het resultaat is voor de koeien en het milieu.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor toekomstige generaties. De wereld verandert en wij veranderen mee. Om de wereldbevolking in 2050 te kunnen voeden moet de voedselproductie wereldwijd stijgen. En daar dragen wij graag ons steentje aan bij. Natuurlijk wel op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier. Om een hogere voedselproductie te realiseren investeren wij in nog hogere kwaliteit genetica-, data- en technologische oplossingen. Daarbij focussen we ons op efficiënter gebruik van natuurlijke bronnen en het minimaliseren van de milieu-impact om de planeet te beschermen. Voor nu en voor onze toekomstige generaties.

Wij leveren veehouders wereldwijd toegevoegde waarde door bewezen verbeteringen in hun bedrijfsvoering aan te bieden. Zo dragen we met elkaar bij aan het verantwoord voeden van de wereld.

Hoofdbestuur

Coöperatie CRV heeft een Ledenraad en een hoofdbestuur (HB). Het hoofdbestuur is bestuurder van de coöperatie en houdt toezicht op de strategie, operatie en compliance van de coöperatie. Tevens is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die onder het EU erkend Stamboek vallen, zoals vaststelling fokdoel, registratie van dieren, verzameling van gegevens en uitvoering van de fokwaardeschatting.

Het hoofdbestuur bestaat uit 7 leden veehoud(st)ers uit Nederland en Vlaanderen. De samenstelling van het team waarborgt dat leden onafhankelijk en kritisch kunnen werken, onderling en ten opzichte van de manager Coöperatiezaken. In overeenstemming met de wet- en regelgeving heeft het Hoofdbestuur diversiteit in onder meer geslacht, leeftijd, ervaring, deskundigheid en persoonlijkheid. Vergaderingen van het hoofdbestuur vinden ten minste vijf keer per jaar plaats. Een lid van het hoofbestuur is ook aanwezig bij de ledenraad (4x per jaar), districtsbestuursvergaderingen (4 keer per jaar) en bij de regionale ledenvergaderingen (kunnen meerdere bijeenkomsten per jaar per district zijn).

Raad van Commissarissen

Coöperatie CRV is 100% aandeelhouder van CRV Holding BV. De holding wordt bestuurd door een professionele directie. De leden van de coöperatie houden toezicht op deze holding vanuit de Raad van Commissarissen (RvC). Deze raad houdt onder andere toezicht op de voortgang in de operatie, de strategie en de compliance van CRV. Daarnaast staat de RvC het bestuur bij met advies.

De raad van commissarissen bestaat uit maximaal 7 interne-commissarissen (deze zijn tevens HB-lid) en 3 externe commissarissen (geselecteerd op basis van specifieke expertise). De leden-commissarissen vormen een team wat complementair is aan elkaar. De samenstelling van het team waarborgt dat leden onafhankelijk en kritisch kunnen werken, onderling en ten opzichte van het bestuur. In overeenstemming met de wet- en regelgeving heeft de RvC diversiteit in onder meer geslacht, leeftijd, ervaring, deskundigheid en persoonlijkheid. Vergaderingen vinden ten minste vijf keer per jaar plaats. En minimaal één keer per jaar bespreekt de RvC uitvoerig de strategie van CRV en de bijbehorende risico’s. Leden van de Raad van Commissarissen zijn ook aanwezig op de Ledenraad (4 keer per jaar).

Algemene Profielschets vacature Hoofdbestuurslid:

 • is actief betrokken bij de melkvee- en/of vleesveehouderij
 • heeft voldoende draagvlak in zijn/haar district en kan dat in andere districten opbouwen
 • beschikt over relevante bestuurlijke ervaring, bij voorkeur niet uitsluitend opgedaan in de rundveeverbetering
 • staat met zijn bedrijf een economische, toekomstgerichte rundveehouderij voor
 • heeft het coöperatief ondernemen hoog in het vaandel staan
 • heeft het vermogen om vanuit de formele rol van commissaris te werken, te weten:
 • het geven van advies
 • het houden van toezicht
 • is in staat zich de missie, strategie en de problematiek van een onderneming die internationaal groeit, eigen te maken en kan deze mede sturen
 • beschikt over het vermogen tot een onafhankelijke, kritische doch constructieve opstelling ten opzichte van de andere leden van de raad van commissarissen en ten opzichte van de leden van de directie
 • beschikt over strategisch en analytisch denkvermogen; het kunnen werken op een hoog abstractieniveau, met voldoende afstand tot de operationele organisatie
 • beschikt over een helder financieel inzicht; heeft kennis van financiële begrippen en is in staat de balans, jaarrekeningen en budgetten te doorgronden
 • beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden en is in staat minder eenvoudige onderwerpen op een begrijpelijke wijze over te brengen naar derden
 • is in staat een overbruggende rol te vervullen tussen organisatie, medewerkers en achterban
 • heeft een goed gevoel voor cultuurverschillen tussen groepen en landen en beschikt over het vermogen om grensoverschrijdend contacten te leggen en uit te bouwen (netwerken)
 • is zich bewust van internationale (maatschappelijke) ontwikkelingen
 • is bereid tot en beschikt over de flexibiliteit om met meerderheid van stemmen genomen besluiten loyaal binnen en buiten de organisatie te verdedigen
 • beschikt over een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift en beheerst bij voorkeur nog een buitenlandse taal (naast het Nederlands)
 • is bereid om inwerk- en opleidingsprogramma’s te volgen en om periodiek te worden beoordeeld
 • heeft voldoende tijd beschikbaar voor het vervullen van de functie
 • is bereid de – indien aanwezig – met CRV conflicterende belangen op te geven
 • beschikt over verbindende vaardigheden waarbij signalen worden opgevangen en gedeeld, in combinatie met een grote mate van inhoudelijke alertheid.
 • Stevige persoonlijkheid, beïnvloedend, verbindend, proactieve opstelling.

Specifieke profielschets 1e vacature Hoofdbestuurslid:

 • beschikt over een sterk netwerk in de Nederlandse/Vlaamse melk- en/of vleesveehouderij en is in staat dit netwerk op een goede wijze te benutten voor CRV.
 • Is goed op de hoogte van de strategische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Nederland/Vlaanderen.
 • beschikt over relevante bestuurlijke ervaring in een coöperatieve setting en bij voorkeur ervaring als voorzitter of vicevoorzitter.
 • bij voorkeur een vrouw.

Specifieke profielschets 2e vacature hoofdbestuurslid 2:

 • Relevante ervaring in het bedrijfsleven heeft de voorkeur.
 • Heeft bijvoorbeeld kennis op een van de volgende gebieden: commercie, marketing en sales, data/IT of HR en organisatieontwikkeling.
 • Bij voorkeur een vrouw.

Interesse of vragen?

Tot uiterlijk 11 maart 2022 kunnen sollicitatiebrieven met een curriculum vitae (bij voor keur per email) naar de Coöperatie CRV gestuurd worden t.a.v. P. Vriesekoop, Postbus 454, 6800 AL Arnhem (emailadres paul.vriesekoop@crv4all.com). Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Paul Vriesekoop (+31622630038) of met Wietse Duursma (+31615377833).